Laatst geüpdatet op maart 1, 2024

Een jaarrekening is een financieel verslag dat je als ondernemer elk jaar moet opstellen en deponeren bij de KVK. De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van je onderneming in het afgelopen boekjaar.

Maar wie moet er een jaarrekening deponeren, waaruit bestaat een jaarrekening, hoe moet je een jaarrekening opmaken en wat zijn de belangrijkste zaken om rekening mee te houden? In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over de jaarrekening.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel document dat een gedetailleerd overzicht biedt van de financiële situatie van een bedrijf over een specifieke periode, meestal een boekjaar. Dit document is cruciaal voor zowel de interne managementdoeleinden van het bedrijf als voor externe partijen, zoals investeerders, financiële instellingen en regelgevende autoriteiten. Het speelt een belangrijke rol bij het verschaffen van transparantie en verantwoording over de financiële prestaties en positie van een onderneming.

Welke organisaties moeten een jaarrekening deponeren?

In Nederland zijn bepaalde organisaties wettelijk verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de KVK. Deze verplichting is voornamelijk afhankelijk van de rechtsvorm en de omvang van de organisatie.

Het doel van deze deponering is om transparantie te bieden aan aandeelhouders, investeerders, en andere belanghebbenden over de financiële situatie en prestaties van de organisatie. Hieronder volgt een overzicht van de organisaties die verplicht zijn om hun jaarrekening te deponeren:

Jaarrekening voor de eenmanszaak

Niet alle bedrijven zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de KVK. Voor zzp’ers met een eenmanszaak is er geen wettelijke verplichting om een jaarrekening bij de KVK te deponeren.

Voor hen is het wel belangrijk om aan het eind van het jaar een balans en winst- en verliesrekening op te stellen voor de eigen administratie en voor de aangifte inkomstenbelasting. Deze documenten vormen samen een jaarrekening voor de interne administratie.

Waarom kies je voor Ligo?

Opgesteld door advocaten

Ligo’s contracten en taken zijn ontwikkeld door advocaten. Zo ben jij verzekerd dat alles juridisch correct is.

Advanced e-signing

Juridisch bindende digitale handtekeningen die voldoen aan het eIDAS Advanced-beveiligingsniveau.

Alle zakelijke contracten

Zorgeloos zaken doen met keuze uit 100+ contracten templates in NL en EN die je met slimme software op maat maakt.

Legal to-do’s geautomatiseerd

Mis geen juridische verplichtingen met een legal assistant in je broekzak die aangeeft wanneer, je wat moet doen en hoe.

Je kent Ligo van

Waaruit bestaat een jaarrekening?

Een jaarrekening is een gestructureerd financieel verslag dat uit verschillende onderdelen bestaat, elk met een specifieke functie om een compleet beeld te geven van de financiële situatie van een onderneming. De kern van een jaarrekening omvat het volgende:

  • Balans: de balans biedt een overzicht van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) van een onderneming op een specifiek moment, meestal het einde van het boekjaar. Het geeft inzicht in wat het bedrijf bezit en wat het verschuldigd is.
  • Winst- en verliesrekening: dit onderdeel toont de financiële prestaties van het bedrijf gedurende het boekjaar. Het geeft een overzicht van de opbrengsten, kosten en uiteindelijk de winst of het verlies.
  • Toelichting: de toelichting geeft extra informatie en context bij de cijfers die gepresenteerd worden in de balans en winst- en verliesrekening. Het kan verklaringen bevatten over de gehanteerde boekhoudmethoden, details over specifieke posten op de balans of in de winst- en verliesrekening, en andere relevante informatie die helpt bij het begrijpen van de financiële gegevens.

Welke onderdelen van de jaarrekening moet je openbaar maken?

De omvang van de informatie die in een jaarrekening openbaar moet worden gemaakt, hangt af van de grootte en het type van de organisatie. In Nederland worden bedrijven en organisaties gecategoriseerd in vier categorieën:

  • Micro
  • Klein
  • Middelgroot
  • Groot

De volgende tabel laat zien wat de kenmerken zijn van elke categorie:

Categorie
Aantal werknemers
Netto-omzet
Balanstotaal
Micro
Minder dan 10
Tot € 700.000
Tot € 350.000
Klein
Tussen de 10 en 50
€ 700.000 tot € 12.000.000
€ 350.000 tot € 6.000.000
Middelgroot
Tussen de 50 en 250
€ 12.000.000 tot € 40.000.000
€ 6.000.000 tot € 20.000.000
Groot
Meer dan 250
Meer dan € 40.000.000
Meer dan € 20.000.000

Verplichte onderdelen van de jaarrekening per categorie

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte zijn er verschillende onderdelen die verplicht moeten worden opgenomen in de jaarrekening. Onderstaande tabel laat zien welke onderdelen er zijn en voor welke categorie dit een verplicht onderdeel is:

Onderdeel
Micro
Klein
Middelgroot
Groot
Beperkte balans
X
Verkorte balans en toelichting
X
Vereenvoudigde balans
X
Vereenvoudigde winst- en verliesrekening
X
Bestuursverslag
X
X
X
Uitgebreide toelichting
X
X
Accountantsverklaring
X
X
Aantal winstbewijzen
X
X
X
Statutaire regeling en uitleg winstbestemming/verliesverwerking
X
X
X
Uitgebreide balans
X
Uitgebreide winst- en verliesrekening
X
Bijzondere rechten (inzake zeggenschap)
X
Nevenvestigingen, namen en landen
X

Deze tabel toont duidelijk aan dat naarmate de omvang van een onderneming toeneemt, ook de vereisten voor de inhoud en de mate van detail van de jaarrekening toenemen.

Hoe moet je een jaarrekening opstellen?

Het opstellen van een jaarrekening is een belangrijk proces voor elke onderneming, ongeacht de grootte. Een nauwkeurig samengestelde jaarrekening biedt een helder en betrouwbaar beeld van de financiële situatie van een bedrijf.

Dit document is niet alleen essentieel voor interne doeleinden, zoals strategische planning en financieel beheer, maar ook voor externe partijen zoals investeerders, banken en regelgevende instanties.

Het opstellen van een jaarrekening vereist een systematische aanpak en kennis van boekhoudkundige principes. Hieronder volgen de belangrijkste stappen voor het samenstellen van een jaarrekening:

1. Balans opmaken

Het opstellen van een jaarrekening begint met het maken van een balans. De balans is een overzicht van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) van jouw bedrijf op een bepaald moment, meestal het einde van het boekjaar.

Aan de ene kant staan de activa, waaronder zaken als kasgeld, voorraden, debiteuren en vaste activa zoals gebouwen en apparatuur. Aan de andere kant staan de passiva, bestaande uit het eigen vermogen en schulden, zoals leningen en crediteuren. De balans geeft inzicht in de financiële positie van jouw bedrijf op dat moment.

2. Winst- en verliesrekening opstellen

De winst- en verliesrekening, ook bekend als de resultatenrekening, toont de financiële prestaties van jouw bedrijf over het boekjaar. Hier worden alle inkomsten en uitgaven opgesomd om het nettoresultaat, winst of verlies, te bepalen.

Dit onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in hoe succesvol jouw bedrijf het afgelopen boekjaar is geweest in het genereren van inkomsten en het beheersen van de kosten.

3. Toelichting schrijven

De toelichting bij de jaarrekening is een essentieel onderdeel waarin je uitleg en context geeft bij de cijfers op de balans en in de winst- en verliesrekening.

Deze toelichting kan extra informatie bevatten over de gebruikte boekhoudmethoden, gedetailleerde uitleg van specifieke posten, en andere relevante informatie die nodig is voor een volledig begrip van de financiële positie van jouw bedrijf.

4. Accountantsverklaring (indien van toepassing)

Voor middelgrote en grote bedrijven is het vaak verplicht om een accountantsverklaring op te nemen bij de jaarrekening. Deze verklaring wordt gegeven door een externe accountant en biedt zekerheid over de betrouwbaarheid van de financiële informatie in de jaarrekening.

5. Jaarrekening ondertekenen

Tenslotte wordt de jaarrekening ondertekend door de verantwoordelijke personen binnen het bedrijf, meestal de directie. Dit is een bevestiging dat de informatie naar waarheid is opgesteld en dat de directie verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud van het document.

Elk bedrijf heeft een plan

Belangrijke zaken om rekening mee te houden

Wanneer je een jaarrekening opstelt en deponeert, zijn er diverse belangrijke aspecten waar je rekening mee moet houden. Deze aspecten zijn cruciaal voor de juiste naleving van regelgeving en voor het geven van een transparant en accuraat beeld van de financiële status van jouw onderneming.

1. Het vaststellen van de jaarrekening

Het vaststellen van de jaarrekening is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de jaarrekening een correcte en volledige weergave is van de financiële situatie van het bedrijf. Deze goedkeuring is niet alleen een formele vereiste, maar biedt ook zekerheid over de betrouwbaarheid van de financiële informatie.

Wie stelt de jaarrekening vast?

Het opstellen en vaststellen van de jaarrekening is in de meeste gevallen de verantwoordelijkheid van de directie van het bedrijf. Bij grotere ondernemingen kan het zijn dat de jaarrekening ook goedgekeurd moet worden door de aandeelhouders of de algemene vergadering van aandeelhouders.

2. Jaarrekening deponeren bij de KVK

Na het vaststellen van de jaarrekening is het wettelijk verplicht om deze te deponeren bij de KVK. Dit is een belangrijke stap om transparantie en verantwoording te bieden naar externe belanghebbenden.

Wanneer moet je de jaarrekening deponeren?

De deadline voor het deponeren van de jaarrekening varieert, maar over het algemeen moet dit binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gebeuren.

Voor sommige ondernemingsvormen, zoals bv’s, zijn er specifieke termijnen waarbinnen de jaarrekening vastgesteld en gedeponeerd moet worden. Het is belangrijk om deze termijnen in de gaten te houden, omdat het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kan leiden tot wettelijke sancties.

Wat als ik de jaarrekening niet of te laat deponeer?

Het niet of te laat deponeren van de jaarrekening kan ernstige gevolgen hebben voor een onderneming. Afhankelijk van de situatie en de rechtsvorm van het bedrijf kunnen de gevolgen variëren van boetes tot juridische aansprakelijkheid van de bestuurders.

In de ernstigste gevallen kan het niet of te laat deponeren zelfs leiden tot faillissement van de onderneming. Het is daarom van cruciaal belang om de jaarrekening tijdig en correct voor te bereiden en te deponeren.

3. Het verschil tussen de fiscale en commerciële jaarrekening

Als we het hebben over jaarrekeningen, kunnen we onderscheid maken tussen twee verschillende soorten; de fiscale jaarrekening en de commerciële jaarrekening. Beide soorten jaarrekeningen zijn belangrijk voor verschillende doeleinden en stakeholders, en het is essentieel om het onderscheid tussen beide soorten te begrijpen.

Wat is een fiscale jaarrekening?

De fiscale jaarrekening is een verslag dat specifiek is opgesteld voor de belastingdienst en dient om de belastbare winst van het bedrijf te bepalen. Deze jaarrekening houdt rekening met fiscale regels en wetgeving en kan verschillen van de commerciële jaarrekening, die meer gericht is op het geven van een economisch realistisch beeld van de onderneming.

Wat is een commerciële jaarrekening?

De commerciële jaarrekening, ook wel bedrijfseconomische jaarrekening genoemd, is opgesteld volgens algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en geeft een realistisch beeld van de financiële situatie en prestaties van de onderneming. Deze jaarrekening wordt vaak gebruikt voor interne doeleinden, door investeerders, en voor andere externe stakeholders, zoals banken en leveranciers.

Waarom kiezen voor Ligo?

Starter

Voor ondernemers die de basis goed geregeld willen hebben

€120 per jaar

Meest populair

Business

Voor ondernemers met personeel

€299 per jaar

Je kent Ligo van

Jaarrekening zelf opstellen of laten opstellen?

Bij het opstellen van een jaarrekening sta je voor de keuze: doe je dit zelf of besteed je dit uit aan een professional, zoals een boekhouder of accountant? Deze beslissing hangt af van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de bedrijfsvoering, je eigen kennis van boekhouding en financiële verslaggeving, en de beschikbare tijd en middelen.

Zelf de jaarrekening maken

Het zelf opstellen van de jaarrekening kan voordelig zijn als je over voldoende boekhoudkundige kennis beschikt en jouw bedrijfsactiviteiten relatief eenvoudig zijn. Dit geeft je bovendien de controle over het proces en kan kostenbesparend werken.

Maar een jaarrekening opstellen vereist nauwkeurigheid en een goed begrip van financiële regelgeving. Het zelf opstellen van een jaarrekening kan tijdrovend zijn en er bestaat het risico op fouten, vooral als je niet volledig vertrouwd bent met de boekhoudkundige normen en richtlijnen.

Jaarrekening laten opstellen

Een jaarrekening laten opstellen door een professional kan een verstandige keuze zijn, vooral als jouw bedrijf een complexe boekhouding heeft of als je niet zeker bent van jouw eigen boekhoudkundige vaardigheden.

Een accountant of boekhouder kan niet alleen zorgen voor nauwkeurigheid en naleving van de regelgeving, maar kan ook waardevolle inzichten en adviezen bieden over de financiële situatie van jouw onderneming.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)