Laatst geüpdatet op maart 1, 2024

Als ondernemer loop je altijd risico’s. Sommige risico’s zijn onvermijdelijk, maar andere kun je voorkomen of beperken. In een wereld waar bedrijven geconfronteerd worden met tal van uitdagingen, is het begrijpen en beheren van bedrijfsrisico’s essentieel voor het waarborgen van groei en stabiliteit.

Wat is een bedrijfsrisico?

Een bedrijfsrisico omvat elke kans op verlies of schade voor een bedrijf. Dit kan verband houden met haar bedrijfsactiviteiten of met invloeden uit haar omgeving. In eenvoudige termen betekent dit het risico dat er iets gebeurt dat nadelig is voor de doelstellingen of resultaten van een bedrijf.

Een bedrijfsrisico kan zowel intern als extern zijn. Interne bedrijfsrisico’s kunnen te maken hebben met de processen, mensen, middelen en doelen van je bedrijf, terwijl externe bedrijfsrisico’s factoren betreffen waar je niet direct invloed op hebt, zoals wetgeving, klimaat en de economie.

Bedrijfsrisico’s kunnen verschillende gevolgen hebben voor je bedrijf, zoals financiële verliezen, reputatieschade, veiligheidsincidenten, milieuschade of zelfs bedrijfsbeëindiging. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijke risico’s die je bedrijf loopt en om maatregelen te nemen om ze te voorkomen, te verminderen of af te dekken.

Elk bedrijf heeft een plan

Wat zijn de grootste bedrijfsrisico’s voor een besloten vennootschap?

Een BV heeft ook te maken met verschillende bedrijfsrisico’s, die de continuïteit en de winstgevendheid van de onderneming kunnen bedreigen. De volgende 5 onderdelen zijn de grootste bedrijfsrisico’s voor een BV en we geven je tips om deze te beperken of af te dekken:

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid gaat over beroepsfouten waarvoor de BV verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld als de BV verkeerd advies geeft of een fout maakt in de uitvoering van een opdracht. De klant of opdrachtgever kan dan financiële schade lijden en de BV aansprakelijk stellen.

Ook als een van de werknemers een fout heeft gemaakt, kan de BV als werkgever aansprakelijk worden gesteld. Om dit risico te beperken of af te dekken, kan de BV de volgende maatregelen nemen:

 • Beroepsfouten vermijden door personeel te trainen, duidelijke instructies en protocollen te geven en een grondige check uit te voeren voor oplevering aan de klant.
 • Duidelijke afspraken maken met de klant of opdrachtgever en deze vastleggen in een contract en algemene voorwaarden, waarin de aansprakelijkheid wordt beperkt of uitgesloten.
 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, die de schade vergoedt als de BV aansprakelijk wordt gesteld voor een beroepsfout. De premie van een BAV is afhankelijk van onder andere de omzet, het soort werkzaamheden en het verzekerde bedrag.

Verzuim van medewerkers

Verzuim van medewerkers houdt in dat een werknemer niet op het werk verschijnt en hiervoor ‘ziekte’ als reden opgeeft. Verzuim kan voor een korte of een lange periode zijn, en kan verschillende oorzaken hebben, zoals griep, burn-out, ongeval of zwangerschap.

Verzuim kost de BV geld, omdat de BV het loon (deels) moet doorbetalen, vervanging moet regelen en mogelijk omzet- of productieverlies lijdt. Om dit risico te beperken of af te dekken, kan de BV de volgende maatregelen nemen:

 • Verzuimpreventie door te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, een goede werk-privébalans, een open communicatie en een tijdige signalering van verzuimoorzaken en -risico’s.
 • Een verzuimbeleid opstellen, waarin de BV beschrijft hoe zij omgaat met verzuim en welke regels en procedures er gelden.
 • Een verzuimverzekering afsluiten, die de loondoorbetaling (deels) vergoedt als een werknemer ziek wordt. De premie van een verzuimverzekering is afhankelijk van onder andere de sector, de loonsom, het verzuimpercentage en het eigen risico.

Juridisch geschil

Een juridisch geschil is een conflict tussen de BV en een andere partij, waarbij de rechten of plichten van de BV in het geding zijn. Bijvoorbeeld als de BV betrokken raakt bij een geschil met een klant, leverancier, werknemer of de Belastingdienst. Om dit risico te beperken of af te dekken, kan de BV de volgende maatregelen nemen:

 • Geschillen voorkomen door duidelijke afspraken te maken, goede contracten op te stellen, de wet- en regelgeving na te leven en eventuele klachten snel en professioneel af te handelen.
 • Geschillen oplossen door in gesprek te gaan met de andere partij, te onderhandelen, te bemiddelen of te schikken, al dan niet met behulp van een mediator.
 • Een rechtsbijstandverzekering afsluiten, die de juridische kosten vergoedt als de BV betrokken raakt bij een geschil. De premie van een rechtsbijstandverzekering is afhankelijk van onder andere de branche, de omzet, de dekking en het eigen risico.

Waarom kiezen voor Ligo?

Starter

Voor ondernemers die de basis goed geregeld willen hebben

€120 per jaar

Meest populair

Business

Voor ondernemers met personeel

€299 per jaar

Je kent Ligo van

Inboedel

De inboedel van de BV bestaat uit alle losse spullen die in het bedrijfspand aanwezig zijn, zoals meubilair, apparatuur, voorraad, geld en documenten. De inboedel kan beschadigd of verloren raken door bijvoorbeeld brand, diefstal, vandalisme, storm, water of bliksem. Om dit risico te beperken of af te dekken, kan de BV de volgende maatregelen nemen:

 • Schade voorkomen door te zorgen voor een goede beveiliging, brandpreventie, onderhoud en controle van het bedrijfspand en de inboedel.
 • Schade beperken door een calamiteitenplan op te stellen, waarin de BV beschrijft hoe zij omgaat met een noodsituatie en welke maatregelen zij neemt om de schade te minimaliseren.
 • Een verzekering voor je BV afsluiten, die de schade aan de inboedel vergoedt als gevolg van een gedekte gebeurtenis. De premie van een inboedelverzekering is afhankelijk van onder andere de waarde, de locatie, de beveiliging en het eigen risico van de inboedel.

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid houdt in dat de DGA niet meer kan werken door ziekte of een ongeval. De DGA kan dan geen inkomen meer verdienen uit de BV. Bovendien kan de DGA niet meer de leiding geven over de BV en de beslissingen nemen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering.

De DGA kan niet terugvallen op een wettelijke regeling, zoals de Ziektewet of de WIA, omdat de DGA niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Om dit risico te beperken of af te dekken, kan de DGA de volgende maatregelen nemen:

 • Arbeidsongeschiktheid voorkomen door te zorgen voor een gezonde leefstijl, een goede werk-privébalans, een preventief medisch onderzoek en een veilige werkomgeving.
 • Een levenstestament opstellen, waarin de DGA vastlegt wie namens hem of haar de zaken van de BV mag regelen als de DGA zelf niet meer in staat is om dat te doen.

De 10 belangrijkste bedrijfsrisico’s in Nederland in 2024

Elk bedrijf heeft te maken met specifieke risico’s die afhankelijk zijn van de branche, de grootte, de locatie, de doelgroep en de strategie van het bedrijf. Toch zijn er ook een aantal algemene bedrijfsrisico’s die voor veel bedrijven in Nederland relevant zijn in 2024. Dit zijn de 10 belangrijkste bedrijfsrisico’s:

1. Cyberaanvallen

In het digitale tijdperk zijn cyberaanvallen een groeiend risico voor bedrijven. Cyberaanvallen omvatten diverse vormen van digitale bedreigingen zoals hacking, datalekken, en ransomware-aanvallen. Dit kan leiden tot enorme financiële verliezen, reputatieschade en verlies van klantvertrouwen.

Bedrijven moeten zich bewust zijn van de nieuwste beveiligingstechnieken en strategieën om zich tegen deze digitale bedreigingen te beschermen, zoals het implementeren van sterke wachtwoordbeleid, regelmatige updates van hun beveiligingssystemen, en het trainen van personeel in cybersecurity-bewustzijn.

2. Tekort aan arbeidskrachten

Bedrijven in Nederland worden vandaag de dag geconfronteerd met een groeiend tekort aan arbeidskrachten. Dit heeft invloed op verschillende sectoren, van technologie tot zorg.

Het tekort aan personeel kan leiden tot verhoogde werkdruk voor bestaande medewerkers en beperkingen in de groei van het bedrijf. Dit noodzaakt bedrijven om hun personeelsbeleid te heroverwegen, inclusief het bieden van flexibele werkomstandigheden, het verbeteren van de werkcultuur en het investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

3. Onvermogen om talent aan te trekken en te behouden

Het aantrekken en behouden van talent is een kritiek punt voor bedrijven in Nederland. In een snel veranderende markt is de concurrentie om hooggekwalificeerd personeel hevig. Bedrijven die er niet in slagen aantrekkelijke werkgevers te zijn, riskeren achterstand in innovatie en productiviteit.

Het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving, het bieden van carrièremogelijkheden en aandacht voor werknemerstevredenheid zijn essentieel om talentvolle medewerkers te werven en te behouden.

4. Schaarste van grondstoffen en stijgende prijzen

Schaarste van grondstoffen en stijgende prijzen zijn grote uitdagingen voor Nederlandse bedrijven in 2024. Deze trend kan leiden tot hogere productiekosten en verstoringen in de productieketens. Vooral voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van specifieke grondstoffen, kan dit aanzienlijke financiële en operationele problemen veroorzaken.

Om deze risico’s te beperken, is het belangrijk voor bedrijven om alternatieve leveranciers te zoeken, efficiënter gebruik te maken van bestaande grondstoffen, en te investeren in duurzame en lokale grondstoffen waar mogelijk.

5. Bedrijfsonderbrekingen

Bedrijfsonderbrekingen, zoals door natuurrampen, technologische storingen of pandemieën, vormen een significant risico voor bedrijven. Deze onderbrekingen kunnen leiden tot verlies van inkomsten, verstoring van de productie en schade aan klantrelaties.

Het is essentieel voor bedrijven om robuuste continuïteitsplannen te ontwikkelen, die niet alleen focussen op preventie maar ook op herstelstrategieën na een onverwachte onderbreking.

6. Onvermogen om te innoveren en tegemoetkoming aan consumentenbehoeften

Het onvermogen van bedrijven om te innoveren en te voldoen aan de veranderende behoeften van consumenten is een groot risico. In een snel veranderende markt kan het achterblijven op het gebied van innovatie leiden tot een verlies van marktaandeel en achterstand op concurrenten.

Bedrijven moeten continu investeren in onderzoek en ontwikkeling, aandacht hebben voor consumententrends en flexibel blijven om in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

7. Wijzigingen in wet- en regelgeving

Veranderingen in wet- en regelgeving vormen een constant risico voor bedrijven. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, zoals financiële rapportage, productnormen en arbeidsvoorwaarden.

Het is belangrijk voor bedrijven om op de hoogte te blijven van relevante wetgeving en hun processen dienovereenkomstig aan te passen om compliant te blijven en boetes of juridische problemen te voorkomen.

8. Falen van de supply chain en/of distributie

Problemen in de toeleveringsketen of distributie vormen een steeds groter probleem in Nederland. Dit kan variëren van logistieke verstoringen tot leveranciers tekorten. Deze problemen kunnen leiden tot vertragingen in de productie, hogere kosten en ontevredenheid bij klanten.

Bedrijven moeten hun supply chain processen diversifiëren en versterken, en strategieën ontwikkelen voor het efficiënt beheren van voorraden en logistiek.

9. Verzuim

Verzuim, zowel kortdurend als langdurig, kan een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering. Het leidt tot productiviteitsverlies en kan duiden op onderliggende problemen zoals stress of een ongezonde werkomgeving.

Het is belangrijk voor bedrijven om een ondersteunende bedrijfscultuur te creëren, waarin aandacht is voor het welzijn van medewerkers en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans.

10. Economische teruggang en traag herstel

Een economische teruggang en traag herstel kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor bedrijven. Dit kan leiden tot verminderde vraag naar producten en diensten, wat resulteert in lagere omzet en winstmarges.

Bedrijven moeten voorbereid zijn op economische schommelingen door een flexibele bedrijfsstrategie te hanteren, kosten efficiënt te beheren en te investeren in marktdiversificatie om risico’s te spreiden.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)