Laatst geüpdatet op juni 26, 2023

In dit artikel gaan we je alles vertellen over de arbeidsovereenkomst. Wat het precies is, wat er in moet komen te staan en welke soorten er zijn. Lees daarom zeker verder om alles te weten te komen over een arbeidsovereenkomst!

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een juridisch document waarin de afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd met betrekking tot de arbeidsrelatie, zoals werkzaamheden, loon, werktijden en duur van de overeenkomst.

Het is een bindende overeenkomst die de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer regelt.

Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten

Er bestaan verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Zo heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, oproepcontract en freelanceovereenkomst.

Elke arbeidsovereenkomst heeft zo zijn eigen kenmerken en kunnen daarom voor verschillende situaties worden ingezet. Hieronder zullen we verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, inclusief kenmerken met je bespreken.

Bekijk hieronder alvast hoe het opstellen van een contract via Ligo in zijn werk gaat:

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract)

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ook wel vast contract genoemd, is een contract tussen werkgever en werknemer waarin geen einddatum is vastgelegd.

Dit betekent dat de werknemer in principe voor onbepaalde tijd in dienst blijft bij de werkgever, totdat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of ontbonden.

Kenmerken

 • Proeftijd mogelijk van maximaal twee maanden.
 • Beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat in de praktijk vrijwel altijd met wederzijds goedvinden. Als de werknemer het niet eens is met het ontslag dient dit ofwel via het UWV, ofwel via de rechter te gaan.
 • Nadeel van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat het lastig kan zijn om een werknemer te ontslaan. In veel gevallen dient het ontslag, als de werknemer niet aan het ontslag meewerkt, via het UWV of de kantonrechter te lopen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract)

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in de praktijk ook bekend als een tijdelijk contract, is een contract tussen werkgever en werknemer waarin een einddatum is vastgelegd.

De werknemer zal in dit geval tot de einddatum van het contract in dienst zijn van de werkgever.

Kenmerken

 • Populair type arbeidsovereenkomst die veel wordt gebruikt als je een nieuwe werknemer aanneemt.
 • Contract met een begin- en einddatum of een tijdsduur, uitgedrukt in weken, maanden of jaren.
 • Proeftijd slechts mogelijk bij een contractduur van meer dan zes maanden.
 • Geen tussentijdse opzegging mogelijk, tenzij opzegging plaats vindt gedurende de proeftijd, er een dringende reden is voor opzegging (bijv. diefstal of mishandeling), of in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding is opgenomen.
 • Indien je als werkgever de overeenkomst niet wil verlengen, dien je dit minimaal een maand voor het verlopen van de overeenkomst aan de werknemer te melden. Dit wordt ook wel aanzegplicht genoemd.

Ligo tip: weet je van tevoren al zeker dat je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet gaat verlengen? Zet dit dan op schrift bij het aangaan van de overeenkomst. Op deze manier voldoe je direct aan de aanzegplicht.

Nulurencontract

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer geen vast aantal uren per week werkt, maar alleen werkt wanneer de werkgever hem/haar oproept.

De werknemer heeft dus geen vaste werktijden en krijgt alleen betaald voor de gewerkte uren.

Kenmerken

 • Niet gebonden aan een minimumaantal uren.
 • Oproepkracht heeft de plicht om te verschijnen als deze wordt opgeroepen.
 • Per oproep zal je als werkgever steeds minimaal drie uur uit dienen te betalen.

Let op: Deze constructie kan slechts voor zes maanden, hierna zal er een vast aantal uren moeten worden opgenomen gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat je werknemer de afgelopen drie maanden heeft gewerkt.

Min-max contract

Een min-max contract is een arbeidsovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over het minimaal- en maximaal aantal uren per week. Dit betekent dat de werknemer minimaal het afgesproken aantal uren per week krijgt uitbetaald, ook als er minder werk is.

Bij meer werk dan het afgesproken maximum aantal uren per week, wordt het extra aantal uren uitbetaald.

Kenmerken

 • In het contract spreek je een minimum- en maximumaantal uren af.
 • Het minimumaantal uren moet te allen tijde worden uitbetaald.
 • Oproepkracht moet per oproep minimaal drie uur uitbetaald krijgen.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Een oproepcontract met voorovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer alleen werkt wanneer de werkgever hem/haar oproept.

Echter is de werknemer in dit geval niet verplicht om te komen werken als zij worden opgeroepen.

Kenmerken

 • Oproepkracht bepaalt zelf of deze gehoor geeft aan een oproep.
 • Elke keer dat gehoor wordt gegeven aan een oproep, ontstaat er een arbeidsovereenkomst met voorwaarden die in de voorovereenkomst staan. Per periode krijg je een nieuwe, tijdelijke overeenkomst.
 • Er wordt alleen loon betaald over de gewerkte uren.

Let op: als een oproepkracht 3 opeenvolgende periodes een tijdelijk contract aangeboden krijgt, heeft de werknemer recht op een vast contract. Dit geldt ook wanneer de oproepkracht langer dan drie jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad.

Modelovereenkomst (freelance- of zzp overeenkomst)

Met een modelovereenkomst heb je de mogelijkheid om een freelancer of zzp’er in te huren voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

In een freelanceovereenkomst worden afspraken gemaakt over de rechten en plichten tussen beide partijen, het tarief, de aard van de werkzaamheden en eventueel een geheimhoudingsbeding.

Kenmerken

 • Populair bij kortlopende projecten.
 • Feitelijk geen arbeidsovereenkomst, maar een ‘overeenkomst van opdracht’ waarbij de freelancer zichzelf verhuurt aan een onderneming voor de uitvoering van een opdracht.
 • Freelancer draagt zelf vele risico’s, zoals aansprakelijkheid bij schade of ziekte.
 • Freelanceovereenkomst kan makkelijk en snel worden opgezegd.
 • Freelancers zijn vaak relatief duur als je het vergelijkt met een salaris voor een werknemer.

Let op: Recentelijk is de wetgeving die van toepassing is op freelancers aangepast. Gebruik altijd een freelanceovereenkomst om de afspraken onderling vast te leggen. Doe je dit niet? Dan loop je een verhoogd risico dat de relatie tussen jou en de freelancer wordt aangemerkt als een ‘arbeidsrelatie’. In dat geval ben jij als werkgever onder andere verplicht om loonheffingen te betalen aan de Belastingdienst.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Bepalingen in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kunnen diverse bepalingen worden opgenomen, afhankelijk van het type overeenkomst en de aard van de werkzaamheden.

We gaan alle bepalingen hieronder met je bespreken en vertellen daarbij wanneer je ze in de overeenkomst kunt opnemen en waar je specifiek op moet letten.

Proeftijd

De proeftijd in een arbeidsovereenkomst geeft je als werkgever het recht om een werknemer zonder opgave van redenen te ontslaan gedurende deze periode.

Wanneer mag ik dit opnemen?

 • Proeftijd van 1 maand: bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar.
 • Proeftijd van 2 maanden: bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal twee jaar of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat moet ik verder weten?

 • Een proeftijd is niet toegestaan bij een verlenging van een arbeidsovereenkomst, tenzij de werkzaamheden in de nieuwe arbeidsovereenkomst substantieel anders zijn.

Ligo tip: neem je een nieuwe werknemer aan? Sluit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 7 maanden, zodat je een proeftijd van een maand kan opnemen.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voorkomt dat een werknemer voor een bepaalde duur na beëindiging van zijn dienstverband bij een concurrent aan de slag kan of een eigen bedrijf start met concurrerende activiteiten.

Wanneer mag ik dit opnemen?

 • Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met een meerderjarige werknemer.

Wat moet ik verder weten?

 • Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel niet toegestaan. Hier geldt echter een uitzondering op: Indien het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende- of bedrijfsbelangen mag het wel worden opgenomen. Deze belangen moeten schriftelijk worden gemotiveerd in het concurrentiebeding.
 • Een concurrentiebeding waarbij de ex-werknemer onredelijk belemmerd wordt bij het vinden van een nieuwe baan kan achteraf niet geldig blijken.

Relatiebeding

Een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst voorkomt dat een werknemer voor een bepaalde duur na beëindiging van zijn dienstverband contact onderhoudt met relaties van jouw bedrijf.

Wanneer mag ik dit opnemen?

 • Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met een meerderjarige werknemer.

Wat moet ik verder weten?

 • Een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel niet toegestaan. Hier geldt echter een uitzondering op: Indien het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende- of bedrijfsbelangen mag het wel worden opgenomen. Deze belangen moeten schriftelijk worden gemotiveerd in het relatiebeding.
 • Een relatiebeding waarbij de ex-werknemer onredelijk beperkt wordt, is niet geldig.
 • Een lijst die is aangehecht aan de arbeidsovereenkomst met alle relaties waaraan is geleverd of een offerte is uitgebracht, of een algemene omschrijving van het type relatie, kan voorkomen dat het relatiebeding door de rechter als te beperkend wordt gezien.

Ligo tip: ben je van mening dat een concurrentie- of relatiebeding noodzakelijk is in een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd? Neem een beschrijving op van het zwaarwegende belang dat opname van dit beding rechtvaardigt.

Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst legt de werknemer een geheimhoudingsplicht op ten aanzien van vertrouwelijke informatie binnen je bedrijf.

Wanneer mag ik dit opnemen?

 • Bij alle typen arbeidsovereenkomsten. Deze plicht kan zowel gelden tijdens de arbeidsovereenkomst als voor een periode na het beëindigen hiervan.

Wat moet ik verder nog weten?

 • Bij schending van de geheimhoudingsplicht kan je (i) een boete vorderen indien je in de arbeidsovereenkomst een boetebeding hebt opgenomen (zie hieronder), of (ii) een schadevergoeding eisen bij de rechter. Let op, een beding waarin de werkgever zichzelf de bevoegdheid toekent om zowel een schadevergoeding te eisen als een boete op te leggen, is niet geldig.

Wijzigingsbeding

Een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst geeft jou als werkgever het recht om eenzijdig (zonder toestemming van de werknemer) de arbeidsovereenkomst te wijzigen, indien je daarbij een zwaarwegend belang hebt.

Wanneer mag ik dit opnemen?

 • Bij alle typen arbeidsovereenkomsten. Een voorbeeld wanneer het voor jou noodzakelijk kan zijn om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen: De onderneming verkeert in financiële moeilijkheden en het voortbestaan van de onderneming wordt bedreigd als de arbeidsvoorwaarden van de werknemer niet worden aangepast.

Wat moet ik verder nog weten?

 • Je kan zelfs de functie van een werknemer eenzijdig wijzigen, indien hier voldoende belang bij is voor jou als werkgever.

Boetebeding

Een boetebeding in de arbeidsovereenkomst legt een boetebedrag als sanctie op aan de werknemer bij het overtreden van belangrijke bepalingen in de arbeidsovereenkomst.

Wanneer mag ik dit opnemen?

 • Bij alle typen arbeidsovereenkomsten. In de praktijk wordt het veel toegepast bij overtreding van de hiervoor genoemde geheimhoudingsplicht, het relatiebeding of het concurrentiebeding.

Wat moet ik verder nog weten?

 • Indien een werknemer een verplichting schendt, kan de werkgever naar eigen inzicht bepalen of de boete ook daadwerkelijk betaald dient te worden door werknemer.
 • Bij een overtreding mag niet zowel een boete worden opgelegd, als een schadevergoeding worden geëist door de werkgever. Jij als werkgever dient een keuze tussen deze twee opties te maken.
 • De boete mag in principe niet meer bedragen dan een halve dag loon per week. Dit is zowel het geval indien de boete voor één overtreding wordt opgelegd, als in het geval dat de boete voor meerdere overtredingen wordt opgelegd. Als de werknemer meer verdiend dan het minimumloon kan er een hogere boete worden opgenomen in het beding.

Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst maakt het mogelijk voor jou als werkgever om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen onder bepaalde voorwaarden via het UWV of de kantonrechter.

Wanneer mag ik dit opnemen?

 • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wat moet ik verder weten?

 • Je dient toestemming te vragen van het UWV voordat je kunt opzeggen tegen een eerder moment dan het einde van de overeengekomen bepaalde tijd.
 • Het beding geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. Je loopt als werkgever het risico dat je onverwachts een andere werknemer nodig hebt.

Ligo tip: check altijd of er een CAO van toepassing is, omdat hier afwijkende regels omtrent de arbeidsvoorwaarden in kunnen staan.

Download de gratis Rechtsvorm Gids & lees alles over het kiezen van de juiste rechtsvorm

 

Hoe kies ik het juiste type arbeidsovereenkomst?

Nu je de opties van de soorten arbeidsovereenkomst hebt kunnen bekijken en weet wat er in een arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen, is het belangrijk om jezelf af te vragen welk type het beste past bij jouw situatie.

De volgende vragen kunnen je hierbij helpen.

Is de hoeveelheid werk tijdelijk?

Is het werk dat opgepakt moet worden blijvend of verwacht je dat dit tijdelijk is? In het laatste geval zal een oproepcontract, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een freelanceovereenkomst de meest voor de hand liggende keuze zijn.

Is personeel schaars voor de functie?

Veel startende ondernemers worden afgeschrikt door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar in sommige situaties loont het om dit type toch in overweging te nemen.

Met name in het geval goed personeel voor een bepaalde functie schaars is. Veel werkzoekenden zijn op zoek naar zekerheid.

Als een sollicitant in de run is bij meerdere bedrijven kan een aanbod voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd zomaar de doorslaggevende factor zijn om het te accepteren.

Ga hier echter niet lichtvaardig mee om. De kans bestaat dat je vast zit aan een werknemer die een minder goede match blijkt te zijn dan je had verwacht.

Neem dan ook altijd een proeftijd op en benut deze optimaal om erachter te komen of de werknemer capabel is en bij jouw onderneming past.

Hoe ziet het financiële vooruitzicht eruit?

Voor starters kan het soms twijfelachtig zijn voor welke periode zij met zekerheid het salaris van een nieuwe werknemer kunnen betalen.

De meeste ondernemingen die nog niet heel lang bestaan, kiezen dan ook vaak voor een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd voor de duur van 7 maanden.

Met een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd met een duur van 7 maanden heb je de mogelijkheid om een proeftijd op te nemen in de overeenkomst. Mocht de werknemer niet goed presteren, dan heb je de mogelijkheid om het contract tijdens de proefperiode te ontbinden.

Arbeidsovereenkomst regelen via Ligo

Als ondernemer heb je drie opties om je arbeidsovereenkomsten te regelen:

 1. Arbeidsovereenkomst laten opstellen door een advocaat: het voordeel van deze optie is dat je verzekerd bent van een juridisch correcte overeenkomst. Aan de andere kant zal je zeker een paar dagen moeten wachten totdat de overeenkomst in orde is. Verder dien je ook langs te gaan bij het desbetreffende advocatenkantoor en dien je ook nog eens een kostprijs af te rekenen die in de honderden euro’s kan lopen.
 2. Zelf een arbeidsovereenkomst opstellen aan de hand van online templates: Het voordeel hiervan is dat dit geheel kosteloos kan. Verder hoef je hiervoor ook niet je huis te verlaten. Het nadeel is dat je niet verzekerd bent van een juridisch correcte arbeidsovereenkomst en waarschijnlijk erg veel tijd aan het opstellen ervan kwijt zal zijn.
 3. Arbeidsovereenkomst bij Ligo online op maat maken en downloaden: als je je arbeidsovereenkomst bij Ligo op maat maakt, ben je verzekerd van een juridisch correcte en up-to-date arbeidsovereenkomst. Bovendien heb je keuze uit verschillende soorten contracten en kun je deze binnen een paar minuten online op maat maken, zodat je en geen kostbare tijd verspilt en je je huis niet uit hoeft. Voor personen met één van de Ligo plannen is dit zelfs geheel kosteloos.

Vragen over welke soort arbeidsovereenkomst het meest geschikt is voor jouw situatie? Vraag nu je eerste gratis telefonisch consult aan bij Ligo met één van onze arbeidsrecht advocaten!

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)