Laatst geüpdatet op mei 6, 2024

Ben jij de eigenaar van een besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV) of coöperatie? Dan dien je elk jaar aangifte vennootschapsbelasting (vpb) te doen.

Vennootschapsbelasting is de belasting die je betaalt over de winst van de onderneming in een boekjaar. Een boekjaar is meestal hetzelfde als een kalenderjaar, maar er kan ook sprake zijn van een gebroken boekjaar.

Over welke periode (boekjaar) je aangifte vpb moet doen, hangt af van het opgenomen boekjaar in de statuten van de vennootschap. En hoeveel vennootschapsbelasting moet je dan betalen? Daar gaan we je meer over vertellen.

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is belasting die betaalt wordt over de belastbare winst in een boekjaar. Het is een specifieke belasting die van toepassing is op de juridische entiteiten die bekendstaan als vennootschappen, zoals de besloten vennootschap, naamloze vennootschap en coöperatie.

De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van de belastbare winst van een vennootschap, wat in essentie de winst is na aftrek van de toegestane kosten, aftrekposten, en eventuele verliezen van een voorgaand boekjaar.

Wie betaalt vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting wordt betaald door bedrijven die bekendstaan als vennootschappen. Hierbij kun je denken aan een:

 • Besloten vennootschap (BV)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Coöperatie

Naast de BV, NV en coöperatie heb je ook nog de vereniging en de stichting. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit noemen we beperkte belastingplicht

Natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, vof of maatschap betalen geen vennootschapsbelasting. Zij betalen namelijk inkomstenbelasting over de belastbare winst. Daarom worden zij ook ondernemers voor de inkomstenbelasting genoemd (IB-ondernemers).

Een BV oprichten met gratis advies van de Ligo specialisten?

Meer dan 100.000+ ondernemers kozen voor de oplossing van Ligo

Tarief vennootschapsbelasting in 2023

In 2023 betaal je tot en met € 200.000,- het lage tarief van 19% aan vennootschapsbelasting. Voor elke euro boven de € 200.000,- betaal je het hoge tarief van 25,8%.

Innovatiebox: speciaal vpb tarief

In sommige gevallen is het mogelijk om winst van de onderneming onder te brengen in de innovatiebox. Dit kan alleen wanneer de winst is ontstaan uit vernieuwende activiteiten en je gebruikmaakt van de WBSO-regeling.

Winst die voortvloeit uit de activiteiten van de onderneming die onder de WBSO-regeling vallen, worden belast tegen een speciaal tarief. In 2023 betaal je over de  winst die ondergebracht is in de innovatiebox een tarief van 9% aan vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting berekenen

Stel je houdt met jouw BV, na aftrek van de kosten en aftrekposten, een belastbare winst van € 350.000,- over. Over de eerste € 200.000,- betaal je dan 19% aan vennootschapsbelasting (200.000 x 19% = 38.000).

Over de overige belastbare winst van € 150.000,- betaal je het hoge tarief van 25,8% (150.000 x 25,8% = 38.700). In totaal betaal je dan dus € 76.700,- (38.000 + 38.700) aan vennootschapsbelasting.

Hoe bereken je de belastbare winst?

De belastbare winst, ook wel fiscale winst genoemd, is de winst na aftrek van de kosten en geldende fiscale regelingen. Deze zogeheten fiscale wetgeving en fiscale beginselen pas je toe op de winst- en verliesrekening en balans om de belastbare winst te berekenen.

Hier volgen enkele voorbeelden van regelingen die van invloed zijn op de belastbare winst:

 • Fiscale reserves: bedrijven kunnen gebruikmaken van bepaalde fiscale reserves, zoals de herinvesteringsreserve of de fiscale oudedagsreserve, om de belastbare winst te verlagen. Deze reserves stellen bedrijven in staat om een deel van de winst uit te stellen of te reserveren voor specifieke doeleinden.
 • Investeringsaftrek: er zijn verschillende vormen van investeringsaftrek, zoals de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Deze regelingen bieden fiscale voordelen voor bepaalde investeringen en kunnen de belastbare winst verlagen.
 • Kwijtschelding voor vrijstellingswinst: in sommige gevallen kunnen bedrijven aanspraak maken op vrijstelling van belasting op winsten die voortvloeien uit bepaalde activiteiten of transacties. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op winsten uit de verkoop van deelnemingen in andere vennootschappen.
 • Afschrijvingen: bedrijven kunnen de kosten van duurzame activa, zoals gebouwen, voertuigen of machines, afschrijven over een bepaalde periode. Deze afschrijvingen worden bepaald op basis van de aanschafwaarde, de geschatte levensduur en eventuele restwaarde van het activum. De afschrijvingen verminderen de belastbare winst.

Verliesverrekening vennootschapsbelasting

Door middel van verliesverrekening vennootschapsbelasting (vpb) is het mogelijk om minder vennootschapsbelasting te betalen. Met verliesverrekening kun je de belastbare winst van de onderneming lager maken.

Zo is het mogelijk om verliezen van voorgaande boekjaren (carry back) of toekomstige boekjaren (carry forward) te verrekenen met de winst in een ander boekjaar. Hierdoor zal de belastbare winst in een boekjaar lager uitvallen, waardoor je minder vennootschapsbelasting betaalt.

Wanneer aangifte vennootschapsbelasting doen?

Wanneer je aangifte vennootschapsbelasting moet doen, hangt af van je boekjaar. Ondanks dat het boekjaar meestal gelijk loopt met het kalenderjaar, kan het ooit voorkomen dat er sprake is van een gebroken boekjaar.

Een boekjaar dat gelijk loopt aan het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. In het geval dat het boekjaar van de onderneming hetzelfde is als het kalenderjaar dien je vóór 1 juni van het volgende kalenderjaar aangifte vpb te doen.

In het geval van een gebroken boekjaar loopt het boekjaar niet van 1 januari tot en met 31 december, maar bijvoorbeeld van 1 april tot en met 31 maart. Je dient dan binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar aangifte vpb te doen.

Let op: ongeacht of je boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar of dat er sprake is van een gebroken boekjaar, het boekjaar zal altijd duidelijk moeten worden opgenomen in de statuten van de onderneming. Het vermelde boekjaar in de statuten is tevens het boekjaar waarover je vennootschapsbelasting doet en betaald.

Hoe moet je aangifte vpb indienen?

De aangifte vpb kun je indienen door in te loggen op het Belastingportaal voor Ondernemers van de Belastingdienst. Hier kun je vervolgens de aangifte indienen.

Het is raadzaam om gebruik te maken van administratie-software waarmee je de aangifte digitaal kunt wijzigen totdat je een definitieve aanslag hebt ontvangen.

Ook kan het verstandig zijn om een financieel expert in handen te nemen voor het invullen en controleren van de aangifte vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting bij organisatie met beperkte belastingplicht

Organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, hebben over het algemeen geen winstoogmerk. Om deze reden zijn ze beperkt belastingplichtig en dienen enkel in bepaalde situaties vennootschapsbelasting te betalen.

Enkele van de meest voorkomende organisaties met een stichting of vereniging als rechtsvorm die beperkt belastingplichtig zijn, zijn onder andere:

 • ANBI’s (Algemeen nut beogende instellingen)
 • Culturele instellingen
 • Sportverenigingen
 • Organisatoren van sportevenementen
 • Kerkgenootschappen

Wil je graag een stichting oprichten? Ontdek direct hoe Ligo je kan helpen bij het online oprichten van een stichting door op de link te klikken.

Vrijstelling van vennootschapsbelasting

Organisaties met een beperkte belastingplicht kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van vennootschapsbelasting als ze voldoen aan specifieke voorwaarden.

De genoemde voorwaarden hebben betrekking op verenigingen en stichtingen die een algemeen maatschappelijk of sociaal belang behartigen. Hier is een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden:

 1. Gebruik van inkomsten: de vereniging of stichting moet de ontvangen inkomsten uitsluitend gebruiken voor het genoemde doel, zoals de bevordering van amateursport of andere maatschappelijke activiteiten. Het is belangrijk dat de inkomsten niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het behartigen van het algemeen belang.
 2. Winststreven: het streven naar winst mag slechts van bijkomstige betekenis zijn voor de organisatie. Dit houdt in dat eventuele winst in het jaar van het evenement niet meer mag bedragen dan € 15.000,-, of in dat jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaren samen niet meer dan € 75.000,-. Bij het berekenen van de winst moet rekening worden gehouden met de kosten van vrijwilligers en andere fictieve kosten.
 3. Algemeen maatschappelijk of sociaal belang: het behartigen van een algemeen maatschappelijk of sociaal belang moet op de voorgrond staan bij de activiteiten van de vereniging of stichting. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij organisaties die zich inzetten voor amateursport, culturele evenementen, liefdadigheid of andere maatschappelijke doelen.
 4. Inzet van vrijwilligers: de vereniging of stichting moet de inkomsten hoofdzakelijk verkrijgen door de inzet van vrijwilligers. Dit betekent dat de organisatie voornamelijk afhankelijk is van de onbetaalde inzet van vrijwilligers om haar activiteiten uit te voeren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de hierboven genoemde informatie algemeen van aard is en dat de specifieke regels en voorwaarden kunnen variëren per rechtsgebied.

Als je twijfelt of jouw organisatie voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van vennootschapsbelasting, raden wij aan om contact op te nemen met de Belastingdienst of een fiscaal adviseur.

Juridisch advies over de vennootschapsbelasting

Heb je vragen of behoefte aan persoonlijk juridisch advies over de vennootschapsbelasting? Neem dan gerust contact op met onze Ligo juristen. Wij staan 7 dagen per week voor je klaar om je te helpen bij vraagstukken over de BV.

Het kan zo zijn dat je twijfelt over of het wel of niet fiscaal aantrekkelijk is om een BV te starten of jouw eenmanszaak om te zetten naar een BV. Ook daarbij kunnen we je helpen met vragen en eventueel advies geven over de mogelijkheden in jouw situatie.

Mocht je het besluit hebben genomen om een BV op te richten, dan kun je dit eenvoudig online via Ligo regelen. In een aantal simpele stappen is het mogelijk om binnen 5 werkdagen een nieuwe BV op te richten.

Dankzij direct (online) contact met een notaris kunnen de benodigde aktes voor de oprichting van de BV digitaal worden opgesteld en ondertekend. Dit scheelt niet alleen tijd, maar je bespaart er ook geld mee.

Vraag vandaag nog een adviserend gesprek aan met een van onze juristen en laat je adviseren over de mogelijkheden in jouw persoonlijke situatie.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)