Laatst geüpdated op april 12, 2023 door Wendy Bogers

Geef een voordelige thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 kan jij als werkgever je werknemers een thuiswerkvergoeding geven zonder daarover belasting te hoeven betalen. Deze vergoeding is vastgesteld op €2 per dag, maar mag ook minder zijn.

De hoogte van het bedrag is door het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gebaseerd op extra kosten die de werknemer moet maken. Extra kosten zijn bijvoorbeeld water- en elektriciteitskosten.

Let op: Ga jij je werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven? Dan kan je daarnaast niet een reiskostenvergoeding aan jouw werknemers verstrekken.

Als werkgever kan je jouw werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer geven. Maar zodra er door de werkgever wordt gekozen om een thuiswerkvergoeding, vervalt de mogelijkheid om ook een reiskostenvergoeding te geven.

9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Vanaf augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dit is een aanvulling op de 26 weken onbetaald ouderschapsverlof waar de werknemer al langere tijd recht op heeft. O

uders die een kind hebben dat niet ouder is dan één jaar komen vanaf 1 augustus 2022 in aanmerking voor een (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof.

Deze uitkering bedraagt maximaal 50% van het dagloon en moet door de werkgever bij het UWV worden aangevraagd. Het UWV keert vervolgens dit bedrag uit aan de werknemer. De werknemer kan zelf bepalen of hij/zij het verlof in één keer of verspreid opneemt.

De salarisindicatie moet specifieker

Naar verwachting moeten vacatures per 1 augustus 2022 een specifiek salaris bevatten. Dit bepaalt Europese regelgeving. Dan moet je specifiek aangeven hoeveel iemand gaat verdienen.

Dit mag ook een salarisschaal zijn met minimum- en maximumbedrag. Er wordt in de politiek nu nog druk gesproken over de precieze uitwerking van deze eisen. Wij zullen je hiervan op de hoogte houden.

Let op: het is dus vanaf 1 augustus 2022 niet meer voldoende om in de vacature te verwijzen naar een ‘marktconform salaris’. Ook ‘een salaris dat wordt geschat op de kwaliteiten van de werknemer’ is onvoldoende specifiek.

Stijging van minimumloon in 2022

Heb jij werknemers die 21 jaar of ouder zijn en werken in een dienstverband? Voor deze werknemers stijgt het bruto minimumloon vanaf 1 januari 2022. Het minimumdagloon gaat van €77,76 naar €79,62.

De stijging van het bruto minimumloon per week (op basis van een werkweek van 40 uur) en per maand zal ook veranderen. Deze zullen veranderen naar €398,10 (per week) en €1725,- (per maand).

Werkt de werknemer parttime? Dan wordt het minimumloon per week en maand pro rata berekend.

BV wordt voordeliger door verlaging zelfstandigenaftrek

Opnieuw zal dit jaar de zelfstandigenaftrek worden verlaagd. De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat je mag aftrekken van de behaalde winst over het jaar. Het gevolg daarvan is dat je als ondernemer dan minder belasting hoeft te betalen. Van deze aftrek kan je vaak gebruik maken als je een eenmanszaak hebt, of een vof.

In 2021 was de zelfstandigenaftrek nog €6670,-. Per januari 2022 zal dit verder dalen naar €6310,-. Deze verlaging is niet nieuw. Tot 2036 zal de verlaging van de zelfstandigenaftrek nog doorgaan.

Uiteindelijk zal het bedrag voor de zelfstandigenaftrek in 2036 nog maar maar €3240,- zijn. Door deze verlaging zal het elk jaar wat minder aantrekkelijk worden om een eenmanszaak te zijn.

Tip: Door de verlaging van het zelfstandigenaftrek (voor eenmanszaken en vofs) kan het voor jou aantrekkelijker zijn om een BV op te richten. Wil je meer weten over de verschillen tussen deze rechtsvormen?

Download de gratis Rechtsvorm Gids

Hierin lees je alles wat je moet weten over het kiezen van de juiste rechtsvorm.

Milieuvriendelijk belastingvoordeel

Vanaf 1 januari 2022 gaat de milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog. Het wordt fiscaal voordeliger voor jou als werkgever om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan duurzame kantoorgebouwen. Het verduurzamen van kantoorgebouwen kan onder andere door het plaatsen van een emissiearme verwarmingsketel.

Maar let op! Niet alle milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen vallen onder de milieu-investeringsaftrek (MIA). Het is daarom belangrijk om van tevoren te controleren of het bedrijfsmiddel op de ‘positieve lijst‘ staat

Verrekening van verliezen wordt makkelijker

Vanaf 1 januari 2022 kan jouw onderneming verliezen onbeperkt verrekenen met toekomstige winsten. Door het verrekenen van de verliezen en de winst hoef je als ondernemer minder vennootschapsbelasting te betalen.

Op deze manier krijgt jouw onderneming veel langer de tijd om de verliezen uit voorgaande jaren te verrekenen met winsten waar je belasting over betaald. Deze regeling is dus een verandering ten opzichte van 2021 (en eerder), waar een termijn van 6 jaar gold.

Verrekenen verliezen vóór 1 januari 2022

Voor het boekjaar 2021 en eerder geldt dat verliezen tot maximaal 6 jaar kunnen worden verrekend met belastbare winsten.

Heb jij met je onderneming in het boekjaar 2011 verlies gemaakt? Dan is het onder de oude regeling niet meer mogelijk verliezen uit 2011 te verrekenen met de belastbare winsten die zijn ontstaan na 2017.

Het is onder de oude regeling namelijk alleen mogelijk om verliezen te verrekenen met belastbare winsten die binnen 6 jaar ontstaan.

Verrekenen verliezen ná 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 vervalt de limiet van 6 jaar. Het is vanaf dan mogelijk om verliezen te verrekenen met alle toekomstige belastbare winsten. Zo is het mogelijk om een verlies dat is ontstaan in 2016 te verrekenen met belastbare winst die pas in 2028 ontstaat.

Deze nieuwe regeling biedt financieel zwaar getroffen ondernemers meer kans om verliezen te verrekenen. Verliezen uit voorgaande jaren kunnen geheel worden verrekend met een belastbare winst van maximaal €1 miljoen.

Voor belastbare winst boven de €1 miljoen geldt dat verliezen enkel voor 50% kunnen worden verrekend. Het kan door dit laatste dus mogelijk zijn dat je alsnog meer vennootschapsbelasting moet betalen, dan vóór2022.

Als voorbeeld, een onderneming heeft in 2021 €6 miljoen verlies. In 2022 is de winst € 4 miljoen. Voor de wetswijziging zou in dat geval geen belasting hoeven te worden betaald over de winst. De winst kan in zijn geheel worden verrekend met het verlies van het voorgaande jaar. Met de nieuwe regelgeving kan slechts €1 miljoen verlies in zijn geheel worden verrekend. Voor de overgebleven €3 miljoen winst geldt dat slechts 50% kan worden verrekend met het verlies. Over €1,5 miljoen moet dus nog belasting worden betaald.

Let op: voor verliezen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2013 geldt dat deze per 1 januari 2022 ‘verdampen’. Dit betekent dat verliezen niet meer kunnen worden verrekend met toekomstige winsten.

De nieuwe regeling geldt dus alleen voor verliezen die zijn ontstaan na 1 januari 2013!

Minder belasting betalen in box 3

Heb jij een particuliere (beleggings)rekening? Het vermogen op deze rekening wordt dan in box 3 belast. Je hebt dan vast weleens van het ‘heffingsvrij vermogen’ gehoord.

Over dit vermogen hoef je geen belasting te betalen. Dit heffingsvrije vermogen was €50.000,- per persoon en wordt per 1 januari 2022 verhoogt naar €50.650,- per persoon.

Let op: heb jij een fiscale partner? Dan betaal je gezamenlijk tot een vermogen van €101.300,- geen belasting in box 3. Het heffingsvrij vermogen dat ieder van de fiscale partners heeft wordt dus bij elkaar opgeteld.

Privacy met holding wordt beter beschermd

Is jouw holding de bestuurder of aandeelhouder van je BV? Dan staat jouw privé adres in het uittreksel van het Handelsregister. Vanaf 1 januari 2022 komt daar verandering in en worden woonadressen door de Kamer van Koophandel (KvK) afgeschermd.

Dit geldt voor alle woonadressen van aandeelhouders en bestuurders die in het Handelsregister zijn opgenomen. Het adres van jouw holding, vaak je privé adres, is vanaf nu dus niet meer zichtbaar in het register van de KvK.

Let op: het blijft wel mogelijk om vestigingsadressen van ondernemingen op te vragen via de KvK. Dit kan ook je privé adres zijn. Er wordt vanuit de overheid nog gekeken naar verschillende mogelijkheden om voor deze gevallen nog meer privacy te garanderen.

Download de gratis Holding gids

Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Je betaalt minder vennootschapsbelasting

Behaal jij winst uit jouw onderneming? Dan moet je vennootschapsbelasting betalen over de door jou behaalde winst. Vóór 1 januari 2022 geldt dat je tot een winst van €245.000 belasting betaald tegen een tarief van 15%. Voor winst boven dat bedrag geldt een tarief van 25%.

Vanaf 1 januari 2022 gaat deze grens van €245.000,- naar €395.000,-. Dit betekent dat de door jou behaalde winst tot €395.000 wordt belast tegen een tarief van 15%. Het is door deze verandering nóg aantrekkelijker geworden om een BV te hebben.

Nog steeds laag DGA-salaris voor innovatieve start-ups

Vanaf 2017 kunnen innovatieve startups als loon van hun DGAs het minimumloon uitbetalen. Dit loon is lager dan het standaard minimum DGA-salaris van €48.000. Deze regeling zou komen te vervallen per 1 januari 2022, maar wordt met minstens 1 jaar verlengd.

Ook in 2022 heeft de innovatieve startup dus dit fiscale voordeel. Wil jij een verlaging voor het DGA-salaris aanvragen? Via onze website kan je makkelijk een verlaging van het DGA-salaris aanvragen.

Download de gratis DGA gids en zie essentiële punten niet over het hoofd.

Geef voordelig cadeaus aan je werknemer

Onder de zogeheten ‘werkkostenregeling’ mag je als werkgever onbelast een deel van het salaris uitgeven aan vergoedingen voor je werknemers. Denk hierbij aan een cadeaubon, een kerstpakket of sportabonnement.

Voor 2021 mag je 3% van alle loon hieraan besteden. Deze was voor 2021 eerst vastgesteld op 1,7%, maar dit is nu bijgesteld. Heb jij als werkgever in 2021 meer dan €400.000,- in totaal betaald aan lonen? Dan mag je 1,18% boven dat bedrag €400.000,- onbelast besteden.

Let op: dit verhoogde percentage geldt alleen voor het kalenderjaar 2021 en niet voor 2022. Vooralsnog is de ‘vrije ruimte van de werkkostenregeling’ in 2022 dus 1,7%.

Aandelenoptierechten fiscaal voordeliger

Ben jij een startende ondernemer? En heb jij onvoldoende budget om je werknemers een marktconform loon te betalen? Dan kun je ervoor kiezen om een gedeelte te betalen in de vorm van aandelenoptierechten.

Dit zijn rechten die je aan je werknemers geeft om later aandelen te kopen. Zo kun je compenseren voor het gebrek aan een passend salaris en kan je toch talentvolle mensen aantrekken.

In 2021 moest je als werknemer al belasting betalen over de aandelenoptierechten zodra deze die aandelen verkrijgt. Dat was een probleem, vooral bij startende bedrijven. Het komt namelijk vaak voor dat de werknemer de aandelen nog niet kan of mag verkopen. In dat geval heeft de werknemer vaak het geld niet om deze belasting te betalen!

Vanaf 2022 komt daar verandering in. Het wordt fiscaal voordeliger voor jouw werknemer om aandelenoptierechten te krijgen. Vanaf 1 januari 2022 kan je er als werknemer namelijk voor kiezen om de belastingheffing uit te stellen totdat de aandelen te verkopen zijn.

Belastingvrijstelling voor corona subsidies

Heb je tijdens de coronacrisis een subsidie ontvangen? Dan wordt deze subsidie niet meegerekend in winst waarover je belasting zou moeten betalen. Vanaf 1 januari 2022 hoef jij als ondernemer deze subsidies dus niet meer als belastbare winst op te geven. Ondernemers worden op deze manier fiscaal ondersteund.

De subsidies die niet worden meegerekend in de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting (box 1) zijn:

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor mkb
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor starters
  • Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Minder belastingaftrek bij de hoge inkomens

Betaal jij belasting in de hoogste schaal van box 1 (inkomen vanaf €69,399,-)? Dat wil zeggen, de belasting die je betaalt uit bijvoorbeeld je loon of je inkomsten uit je eenmanszaak of vof? Dan worden aftrekbare kosten ook tegen het box 1 tarief (49,50%) in aanmerking genomen.

Op dit uitgangspunt bestaat echter een belangrijke uitzondering, de tariefcorrectie. Zijn er aftrekbare kosten die onder de tariefcorrectie vallen, zoals zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling? Dan worden die niet tegen een percentage van 49,5% in aftrek genomen, maar ‘enkel’ tegen een percentage van 40%.

Dit percentage van 40% ligt lager dan het percentage uit 2021, wat op 43% stond.

Nog vragen?

Met de bovenstaande update ga jij goed voorbereid het nieuwe jaar in! Heb je nog vragen? Wij staan elke dag klaar om je te helpen. Je kunt ons elke werkdag tussen 09:00 en 18:00 uur telefonisch bereiken op 020-3031043.

Daarnaast kun je elke werkdag van 09:00 tot 22:00 uur onze chat gebruiken. Heb je alleen tijd in het weekend? Geen probleem! Ook dan kan je ons tussen 10:00 en 18:00 uur bereiken via de chat.

Ligo wenst je een gezond en ondernemend nieuw jaar.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)