Laatst geüpdatet op november 24, 2023

In dit artikel leggen we uit wat de 30% regeling inhoudt, wie er gebruik van kan maken, hoe je deze kunt aanvragen en welke veranderingen er op komst zijn met het Belastingplan 2024. Lees verder en ontdek of de 30% regeling iets voor jou is.

Wat is de 30% regeling?

De 30% regeling is een regeling die werkgevers de mogelijkheid geeft om werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen om hier te werken, een belastingvrije vergoeding te geven van maximaal 30% van het loon.

Deze vergoeding is bedoeld om de extra kosten te dekken die deze werknemers maken voor hun verblijf in Nederland, zoals huisvesting, reizen, scholing en levensonderhoud. Deze kosten worden ook wel extraterritoriale kosten genoemd.

 • De 30% regeling is een forfaitaire regeling, wat betekent dat de werknemer niet hoeft aan te tonen dat hij of zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. De werkgever hoeft ook geen administratie bij te houden van deze kosten.
 • De 30% regeling heeft als voordeel dat de werknemer minder belasting hoeft te betalen over zijn of haar loon en dat de werkgever minder loonheffing hoeft af te dragen aan de Belastingdienst.

Wanneer kun je gebruik maken van de 30% regeling?

Niet iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland komt om hier te werken, komt in aanmerking voor de 30% regeling. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

De belangrijkste voorwaarde is dat je een specifieke deskundigheid hebt die schaars of niet aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit wordt ook wel het deskundigheidsvereiste genoemd. Daarnaast moet je voldoen aan een minimumloon, een looneis en een aantal andere voorwaarden. We zullen deze voorwaarden hieronder verder toelichten:

Deskundigheidsvereiste

Het deskundigheidsvereiste houdt in dat je over een specifieke deskundigheid beschikt die schaars of niet aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit wordt beoordeeld aan de hand van je opleiding, ervaring en salaris. Er zijn geen vaste criteria om dit te bepalen, maar de Belastingdienst hanteert wel een aantal richtlijnen.

Zo wordt er gekeken naar het niveau en de duur van je opleiding, de relevantie van je opleiding voor je functie, de aard en de kwaliteit van je werkervaring, de hoogte van je salaris in vergelijking met het Nederlandse salarisniveau en de vraag en het aanbod van je deskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Toetsloon

Om de 30% regeling te kunnen gebruiken, moet je een bepaald minimumloon verdienen dat je deskundigheid laat zien. Dit is het toetsloon. Het toetsloon is het loon dat je krijgt zonder de 30%-vergoeding. Je moet minstens dit bedrag verdienen om de regeling te mogen toepassen.

Het toetsloon hangt af van je leeftijd en opleiding. Als je jonger bent dan 30 jaar en een masterdiploma hebt, is het toetsloon €31.891,- bruto per jaar. Dit is zonder de belastingvrije vergoedingen. Voor de andere werknemers (30 jaar of ouder of zonder masterdiploma) is het toetsloon €41.954,- bruto per jaar.

Wat als je minder verdient dan het toetsloon?

Als je minder verdient dan het toetsloon, kun je niet de volledige 30%-vergoeding krijgen. Je krijgt dan alleen een vergoeding over het verschil tussen het toetsloon en je salaris. De vergoeding is dan dus lager dan 30% van je loon en je kunt de regeling dan dus niet maximaal benutten.

Voorwaarden voor de 30 procent regeling

Naast het deskundigheidsvereiste, het minimumloon en het toetsloon, zijn er nog een aantal andere voorwaarden waaraan je moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de 30% regeling. Deze voorwaarden zijn als volgt:

 • De medewerker in kwestie is vanuit het buitenland aangenomen of gedetacheerd naar Nederland.
 • De medewerker in kwestie is in dienst bij een Nederlandse werkgever.
 • De desbetreffende medewerker heeft in de 24 maanden voordat hij of zij in Nederland begon te werken, minstens 16 maanden meer dan 150 kilometer in vogelvlucht van de Nederlandse grens af gewoond.
 • De medewerker moet een geldige beschikking hebben.
 • De desbetreffende medewerker is een deskundige die moeilijk of niet te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om dit vast te stellen, worden de toetslonen hieronder gebruikt.
 • Als de medewerker jonger is dan 30 jaar en een Nederlandse master of een vergelijkbare buitenlandse titel heeft, mag er een lagere salarisnorm gelden. De werknemers in kwestie hebben dan een fiscaal loon van €31.891,- in 2023, zonder de vrije vergoedingen en de 30% regeling mee te tellen.
 • Als de persoon 30 jaar wordt, kan de maand daarna de hoge salarisnorm gelden. Deze is €41.954,-.
 • De uitzonderingen op de salarisnorm zijn de werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen of arts in opleiding zijn. Voor hen geldt geen salarisnorm.

Hoe werkt de 30% regeling in de praktijk?

Hier zijn twee voorbeelden van hoe de 30% regeling in de praktijk werkt:

 • Je bent 35 jaar oud en verdient een salaris van €100.000. Rekening houdend met de 30% regeling zal uw belastbaar salaris € 70.000 zijn. Hiermee voldoet u aan de minimale salariseis om de volledige 30% regeling te ontvangen, zodat u een belastingvrije som van € 30.000 ontvangt.
 • Je bent 35 jaar oud en verdient een salaris van €50.000. Als de 30% regeling volledig in aanmerking zou worden genomen, zou het belastbare salaris € 35.000 zijn. Dit is lager dan het vereiste minimum salaris en daarom niet toegestaan. In dit geval kunt u slechts gedeeltelijk profiteren van de 30% regeling, voor een maximumbedrag van (€50.000 -/- €39.647) = €10.353.

Hoe kun je gebruik maken van de 30 procent regeling?

Als je aan alle voorwaarden voldoet om gebruik te kunnen maken van de 30% regeling, moet je samen met je werkgever een verzoek indienen bij de Belastingdienst om de regeling toe te passen. Dit verzoek moet je indienen binnen vier maanden na je eerste werkdag in Nederland.

Als je dit later doet, kun je de regeling pas toepassen vanaf de maand na de maand waarin je het verzoek hebt ingediend. Je kunt het verzoek indienen door het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30% regeling’ in te vullen en op te sturen naar de Belastingdienst. Je kunt dit formulier vinden op de website van de Belastingdienst. 

Bij het formulier moet je ook een aantal bijlagen meesturen, zoals een kopie van je paspoort, een kopie van je arbeidsovereenkomst, een kopie van je diploma’s en een overzicht van je verblijfplaatsen in de 24 maanden voorafgaand aan je eerste werkdag in Nederland.

De Belastingdienst beoordeelt je verzoek en stuurt je een beschikking waarin staat of je recht hebt op de 30% regeling en voor welke periode. Deze beschikking is belangrijk, want zonder deze beschikking mag je werkgever de regeling niet toepassen.

Wat is de looptijd van beschikkingen?

De looptijd van de beschikking is de periode waarin je werkgever de 30% regeling mag toepassen. De looptijd van de beschikking is afhankelijk van je persoonlijke situatie en kan variëren van een paar maanden tot maximaal acht jaar. De looptijd wordt bepaald door de volgende factoren:

 • De datum van je eerste werkdag in Nederland.
 • De periode waarin je eerder in Nederland hebt gewoond of gewerkt.
 • De periode waarin je buiten Nederland hebt gewoond of gewerkt.
 • De periode waarin je gebruik hebt gemaakt van de 30% regeling bij een andere werkgever.

De Belastingdienst berekent de looptijd van de beschikking aan de hand van een formule die rekening houdt met deze factoren. Je kunt de looptijd van je beschikking ook zelf berekenen met behulp van de rekentool op de website van de Belastingdienst.

De looptijd van de beschikking kan tussentijds worden aangepast als je situatie verandert, bijvoorbeeld als je van werkgever wisselt, als je salaris verandert of als je naar het buitenland verhuist. Je moet deze wijzigingen altijd doorgeven aan de Belastingdienst, zodat je beschikking kan worden herzien.

Wat gebeurt er met de regeling als je van werkgever verandert?

Als je van werkgever verandert, kun je in principe de 30% regeling blijven toepassen, mits je aan de voorwaarden blijft voldoen en je nieuwe werkgever hiermee akkoord gaat.

 • Je moet dan wel binnen drie maanden na je laatste werkdag bij je oude werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben met je nieuwe werkgever.
 • Je moet ook samen met je nieuwe werkgever een nieuw verzoek indienen bij de Belastingdienst om de 30% regeling toe te passen. Je kunt hiervoor hetzelfde formulier gebruiken als voor je eerste verzoek.
 • Je hoeft dan geen bijlagen meer mee te sturen, behalve een kopie van je nieuwe arbeidsovereenkomst. Je moet wel je oude beschikking meesturen, zodat de Belastingdienst kan zien dat je al recht had op de 30% regeling.

De Belastingdienst stuurt je dan een nieuwe beschikking, waarin staat dat je de 30% regeling mag toepassen bij je nieuwe werkgever. De looptijd van je nieuwe beschikking wordt bepaald door de looptijd van je oude beschikking. Je kunt dus niet langer gebruikmaken van de regeling dan je oorspronkelijk mocht.

Hoe verandert de 30% regeling met het Belastingplan 2024?

De 30% regeling wordt geleidelijk verminderd door een amendement dat is aangenomen bij het Belastingplan 2024. De regeling gaat van 30% naar 10% van het loon in een periode van 5 jaar.

In de eerste 20 maanden van de periode krijg je nog 30% van je loon als belastingvrije vergoeding. Daarna zakt dit naar 20% in de volgende 20 maanden. In de laatste 20 maanden krijg je nog maar 10% van je loon als belastingvrije vergoeding.

Er is wel een overgangsregeling voor werknemers die al in december 2023 de 30% vergoeding hadden. Zij hoeven niet mee te doen aan de vermindering van de vergoeding. Dit geldt dus voor werknemers die de 30% regeling al hadden, maar ook voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om hier te werken voor 31 december 2023. Daarnaast veranderen de volgende zaken:

Afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht

Werknemers die de 30% regeling hebben en in Nederland wonen, kunnen nu nog kiezen om als buitenlands belastingplichtige te worden gezien voor Box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).

Dit heet de partiële buitenlandse belastingplicht. Dit betekent dat werknemers alleen belasting betalen over hun Nederlandse inkomen en niet over hun buitenlandse inkomen, ook al wonen ze in Nederland.

Dit gaat veranderen door een amendement dat is aangenomen bij het Belastingplan 2024. Vanaf 1 januari 2025 wordt de partiële buitenlandse belastingplicht afgeschaft. Werknemers die de 30% regeling hebben, worden dan altijd als binnenlands belastingplichtige behandeld en moeten dus belasting betalen over hun wereldwijde inkomen.

Er is wel een overgangsregeling voor werknemers die eind 2023 al de 30% regeling hadden. Zij mogen nog tot en met 2026 gebruikmaken van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Aftoppen van de 30% regeling

De 30% regeling wordt nog verder beperkt door de amendementen die zijn aangenomen. In het Belastingplan van vorig jaar stond al dat de 30% vanaf 1 januari 2024 niet meer geldt voor het deel van het loon dat hoger is dan de zogeheten Balkenendenorm (‘WNT-norm’, 2023: €223.000).

Er is wel een overgangsregeling voor deze beperking voor werknemers die in december 2022 de 30% regeling al hadden gekregen, gaat de beperking niet in per 1 januari 2024 maar pas per 1 januari 2026.

Werkgever kan kiezen uit 30% regeling of vergoeding werkelijke kosten

De werkgever heeft vanaf 1 januari 2023 elk jaar de keuze om de werknemer een belastingvrije vergoeding van 30% van het loon te geven of om de werkelijke kosten die de werknemer maakt voor zijn verblijf in Nederland te vergoeden op basis van declaraties.

Door de verschillende versoberingen van de 30% regeling is het verstandig om de gevolgen van beide keuzes te berekenen zodat je een goed onderbouwde beslissing kunt nemen.

Hulp nodig met de 30% regeling?

Heb je vragen over de 30% regeling en veranderende regelgeving in 2024? Of heb je behoefte aan persoonlijke ondersteuning? Neem dan gerust contact op met de juristen van Ligo. Wij staan voor je klaar en helpen je graag met juridische kwesties rondom dit onderwerp

Ook wanneer je een nieuwe BV wilt oprichten kunnen wij je bij Ligo van dienst zijn. Wij bieden je de mogelijkheid om een BV online op te richten, zodat je veel tijd en geld bespaart. Zo richt je bij Ligo een BV op binnen 5 werkdagen en krijg je begeleiding van juristen vóór, tijdens en na de oprichting. Wat wil je nog meer?

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)